+420 724 330 865info@inkopraha.cz

Zásady a souhlas se zpracováním osobních údajů

I.

Identifikace správce a kategorie údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti INKO PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 4, Mečislavova 1356/18, PSČ 14000 , IČ: 26510383, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86702 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala moje osobní údaje za níže specifikovaným účelem.

II.

Kontaktní údaje Správce

Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

E-mail: info@inkopraha.cz

III.

Pověřen na ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

IV.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo při výkonu předem dané služby. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail

V.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Účelem zpracování je vyřízení Vaší objednávky/služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce/výkonu služby jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno, adresa a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

VI.

Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje vymaže.

VII.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na realizaci služeb/vyřízení objednávky

– zaměstnanci společnosti Inko Praha s.r.o.

– provozovatel účetního systému a externě smluvený účetní

– smluvně dohodnuté bankovní instituce, které jsou nezbytné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem

Správce nepředává osobní údaje žádným třetím stranám ani je neposílá mimo EU.

VIII.

Zásady ochrany osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména u technického zabezpečení počítačových úložišť dat: heslem, antivirový program, zálohovací systém, listinné dokumenty jsou uschovány v uzamykatelné místnosti. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Údaje v elektronické/tištěné podobě, které jsme od Vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

Všichni zaměstnanci, kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí.

IX.

Poučení

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, které jsou uvedeny ve II. článku těchto podmínek. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

– právo o opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

– popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

X.

Závěrečné ustanovení

Vytvořením objednávky nebo dohodnutím realizace některé z našich služeb potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.